Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

naziemne telewizyjne emisje cyfrowe DVB-T i DVB-T2, strategie, plany i testy
Awatar użytkownika
Krosnoludek
Posty: 1944
Rejestracja: 19 grudnia 2010, o 15:33
Odbiornik: LG 26LK330
WIWA HD-90 NEW+MC-001
OPTICUM Dekoder STB(HD N2)
Instalacja antenowa: Odbiornik cd.:
OPTICUM BLUE XS65 COMBO
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Krosno/Sucha Góra

Re: DVB-T2 / HEVC

Post autor: Krosnoludek » 14 lutego 2017, o 16:34

Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022

Przystępując do opracowania Strategii Regulacyjnej na lata 2017-2022 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, a w szczególności:
- przedsiębiorców działających na rynku mediów audiowizualnych, stowarzyszenia i izby producentów, nadawców i operatorów;
- odbiorców i użytkowników audiowizualnych usług medialnych, stowarzyszenia widzów
i słuchaczy;
- środowiska naukowe zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi mediów, nowych technologii przekazu, komunikacji społecznej;
- instytucje publiczne;
- wszystkie inne podmioty i osoby zainteresowane współtworzeniem polityki w dziedzinie mediów,
do wyrażenia opinii na temat wybranych kierunków strategii KRRiT na najbliższe sześć lat.


I. NAZIEMNA TELEWIZJA I RADIOFONIA CYFROWA

DVB-T

HD jako obowiązujący standard w DVB-T

Zdaniem KRRiT, telewizja cyfrowa nie osiągnęła jeszcze w pełni oczekiwanej, wysokiej jakości sygnału. Na 32 bezpłatne programy w naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) tylko dwa nadawane się w High Definition Television (HDTV), podczas gdy na platformach satelitarnych, w sieciach kablowych i w Internecie, telewizja wysokiej rozdzielczości staje się powszechnym standardem. KRRiT będzie więc zmierzać do wprowadzenia standardu HD we wszystkich programach naziemnych. W tym celu konieczna jest zmiana standardu nadawania sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB-T2 oraz zastosowanie sposobu kompresji High Efficiency Video Coding (HEVC).

Oferta programowa w NTC – bez zmian
KRRiT nie planuje znacznego rozszerzenia NTC o nowe programy, lecz sukcesywne udostępnianie odbiorcom obecnej oferty programów NTC w wysokiej rozdzielczości.

MUX 5 – pierwszy MUX wyłącznie w HD
Aby zachęcić odbiorców do odpowiedniego wyposażenia gospodarstw domowych, KRRiT zamierza wykorzystać MUX 5 do promocji nowego standardu DVB-T2 (HEVC) umieszczając w nim programy
w HD. Mogłyby tam znaleźć się najbardziej popularne programy spośród już obecnych w NTC lub programy nowe.

Warunki techniczne dla odbiorników telewizyjnych
W celu zagwarantowania, że konwersja do DVB-T2 przebiegnie bez zakłóceń, a w szczególności
nie spowoduje braku możliwości odbioru programów telewizyjnych ze względu na niedostosowanie odbiorników, należy z odpowiednim wyprzedzeniem:

- określić minimalne wymagania dla urządzeń dopuszczonych do sprzedaży w Polsce
w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji;
- wyznaczyć datę tzw. switch off (zakończenie emisji w dotychczasowym standardzie). Zdaniem KRRiT, switch off powinien nastąpić w 2022 roku, wraz z zakończeniem procesu tzw. refarmingu tj. wymiany kanałów w NTC w związku z nowym przeznaczeniem pasma 700 MHz. W kwestii ustalenia daty switch off istotne będzie stanowisko nadawców, których dotyczy konwersja;
- przeprowadzić skuteczną kampanię informacyjną.

DVB-T – nadal bezpłatna
W związku z rozwojem internetowych serwisów VoD, zawierających bogatą ofertę w modelu płatnym, dostęp do programów telewizyjnych w NTC powinien pozostać dla widzów otwarty. KRRiT nie zamierza zatem uruchamiać multipleksów za dodatkową opłatą.

DAB+

Ograniczenia techniczne UKF
Zdaniem KRRiT, dalszy rozwój radiofonii w Polsce z wykorzystaniem pasma UKF nie jest możliwy ze względu na wyczerpanie zasobów częstotliwości oraz na zakłócenia nowo uruchamianymi nadajnikami stacji już istniejących, co w efekcie skutkuje pogorszeniem jakości odbioru. Oferta programów radiowych w mniejszych miejscowościach jest zdecydowanie uboższa w porównaniu
z liczbą programów rozpowszechnianych na terenie większych miast.

Rozwój radiofonii w DAB+
W celu zapewnienia warunków do rozszerzenia zasięgu nadawania istniejących programów oraz umożliwienia powstawania programów nowych, w szczególności lokalnych, należy wykorzystać częstotliwości przeznaczone dla radiofonii cyfrowej z zastosowaniem systemu DAB+.

Zasoby DAB+
Na potrzeby DAB+ zostały uzgodnione międzynarodowo trzy multipleksy o zasięgu ogólnokrajowym. Z pierwszego z nich korzystają obecnie i będą korzystać w przyszłości Polskie Radio SA oraz Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia.

Multipleksy lokalne w dużych miastach
Nadawanie cyfrowe można również rozpocząć w oparciu o częstotliwości dobrane spoza Planu Genewa 2006. O zaprojektowanie takich lokalnych multipleksów w dużych miastach KRRiT wystąpiła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. O wejście do lokalnych multipleksów będą mogli się ubiegać również nowi nadawcy. Dodatkowa oferta programów miejskich wpłynie na poprawę atrakcyjności DAB+, a także zwiększy pluralizm na tych rynkach.

Dalszy rozwój oferty programów cyfrowych
Następnym działaniem KRRiT będzie uruchomienie multipleksu ogólnokrajowego, po jego przeprojektowaniu także pod kątem potrzeb nadawców lokalnych. Dzięki temu, na określonych obszarach, będzie można uruchomić programy wyspecjalizowane oraz kolejne programy lokalne.

Migracja programów analogowych do DAB+
Ostatni multipleks ogólnokrajowy zostanie zarezerwowany do celów konwersji ogólnokrajowych
i ponadregionalnych programów analogowych. Zdaniem KRRiT, aktualnie nie ma potrzeby wyznaczania terminu „wygaśnięcia” UKF, a więc istniejący nadawcy będą mogli kontynuować swoją działalność w systemie analogowym.

Warunki techniczne dla odbiorników cyfrowych
W celu uporządkowania rynku cyfrowych odbiorników radiowych KRRiT zamierza zainicjować przyjęcie standardu dla urządzeń dopuszczonych do sprzedaży, który zostanie określony
w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji.

II. NOWE MEDIA (INTERNET)

Zmiany unijnego prawa mediów

Obecnie na forum Unii Europejskiej prowadzone są prace nad nowelizacją Dyrektywy
o Audiowizualnych Usługach Medialnych (DAUM). Projektowane zmiany polegają między innymi
na zagwarantowaniu skutecznej ochrony małoletnich w środowisku nowych mediów oraz określeniu roli dostawców usług internetowych w ograniczaniu obecności dyskryminujących treści w tych usługach. Regulacja będzie obejmować wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Internecie. Jej zadaniem nie będzie kontrola treści w Internecie, lecz tworzenie odpowiednich warunków konkurencji dla przedsiębiorców świadczących usługi dla użytkowników.

Równe szanse dla podmiotów polskich i zagranicznych
KRRiT, uczestnicząc w procesie implementacji przepisów DAUM do ustawy o radiofonii i telewizji, będzie dążyła do wyrównania szans dla działalności podmiotów polskich w konkurencji z firmami o zasięgu globalnym oraz tymi, które podlegają jurysdykcji w innych krajach europejskich, a kierują swoją ofertę na polski rynek.

Proporcjonalność w regulacji tradycyjnych i nowych mediów
Ważne będzie także, aby nowe regulacje służyły stworzeniu równowagi między tradycyjną telewizją a usługami na żądanie oraz działalnością platform OTT poprzez odpowiedni dla każdej z tych usług system praw i obowiązków.

Współpraca podmiotów i instytucji w ramach odpowiedzialności za treści w Internecie
Ze względu na specyfikę treści w Internecie (user generated content), sposób implementacji nowych przepisów będzie wymagał ścisłej współpracy wszystkich podmiotów (dostawców usług i instytucji odpowiedzialnych za ten obszar) oraz koordynacji przepisów w różnych aktach prawnych, odnoszących się do świadczenia usług drogą elektroniczną.

III. MEDIA PUBLICZNE

Doprecyzowanie misji nadawców i kontrola wydawania środków publicznych

W związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej do sposobu określenia misji nadawców publicznych w ustawie o radiofonii i telewizji (brak pełnego dostosowania przepisów krajowych do unijnych zasad udzielania pomocy publicznej), przygotowany został projekt nowelizacji, w którym przewidziano między innymi, że w porozumieniu z KRRiT, każda ze spółek będzie co pięć lat określać sposób realizacji zadań ustawowych w tzw. Karcie powinności. Zdolność do wykonywania misji przez media publiczne będzie jednak uzależniona od poziomu ich finansowania. Zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla nadawców publicznych jest możliwe wyłącznie poprzez modernizację systemu abonamentowego.

Otwarty dostęp do dóbr kultury
KRRiT, przyjmując Kartę powinności, będzie dążyła do zagwarantowania otwartego dostępu do treści tworzonych przez media publiczne na wszystkich platformach przekazu, np. poprzez uruchomienie wspólnego serwisu internetowego radiofonii i telewizji publicznej, zwierającego aktualne i archiwalne treści na żądanie.

Rozwój i wymiana cyfrowych zasobów
KRRiT za ważne uznaje także przeznaczenie środków publicznych na zapewnienie warunków do rozwoju technologicznego służącego udostępnianiu oraz wzajemnemu korzystaniu z cyfrowych zasobów audialnych i audiowizualnych przez TVP, Polskie Radio i Rozgłośnie Regionalne PR w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych.

Lokalne centra mediów publicznych
Kolejnym istotnym zadaniem jest wzmacnianie współpracy ośrodków regionalnych TVP
i Rozgłośni Regionalnych PR tak, aby mogły one służyć jako lokalne centra kultury, informacji
i debaty publicznej. KRRiT uważa, że stworzenie takich platform jest możliwe bez zmian organizacyjno-prawnych w strukturach spółek, niezależnie od przyszłych projektów tworzenia mediów narodowych.

IV. OCHRONA PLURALIZMU W MEDIACH

Przepisy zapobiegające nadmiernej koncentracji w mediach jako element ochrony pluralizmu

Brak ochrony pluralizmu w polskim prawie mediów

W większości krajów europejskich obowiązują szczególne przepisy ograniczające możliwość uzyskania przez jeden podmiot (grupę kapitałową) pozycji, która może przyczynić się do ograniczenia pluralizmu w mediach. Zdaniem KRRiT, polskie prawo medialne również powinno zawierać rozwiązania umożliwiające skuteczne działania regulatora, służące przeciwdziałaniu osiągania takiej pozycji.

Określanie pozycji znaczącej
KRRiT uważa, że pozycja znacząca w mediach może zostać osiągnięta w sytuacji, gdy udział podmiotu (grupy kapitałowej) przekroczy 30% na jednym z następujących rynków: przychodów reklamowych, przychodów z opłat z płatnej telewizji, widowni telewizyjnej, audytorium radiowego, użytkowników usług audiowizualnych online. Dla określenia pozycji znaczącej istotne będą również wymienione poniżej kryteria.

Ograniczanie dostępu do reklamy
Obserwując rynek reklamy telewizyjnej i radiowej, KRRiT zauważa również inne niekorzystne zjawisko polegające na ograniczeniu mniejszych podmiotów w dostępie do budżetów reklamowych poprzez dominującą rolę nadawców pełniących również funkcję brokerów reklamy. KRRiT uznaje, że ten obszar działalności także powinien podlegać regulacjom przeciwdziałającym nadmiernej koncentracji.

Dostęp do naziemnej telewizji i radiofonii
Pozycję znaczącą, zdaniem KRRiT, może osiągnąć również podmiot lub grupa kapitałowa, jeśli uzyska prawa do rozpowszechniania istotnej liczby programów w naziemnej radiofonii lub telewizji na danym obszarze. W tym przypadku, osiągnięcie pozycji znaczącej jest uzależnione od ogólnej liczby rozpowszechnianych w ten sposób programów.

Określanie udziału w łańcuchu wartości
Zdaniem KRRiT, ustalając znaczącą pozycję w mediach, powinno się również brać pod uwagę udział podmiotu (grupy kapitałowej) na różnych rynkach w łańcuchu wartości (producent-nadawca-operator telekomunikacyjny). Dążenie podmiotów działających na rynkach medialnych do zapewnienia kontroli na każdym etapie produkcji i dostarczania usługi, poprzez fuzje i porozumienia, może znacząco wpłynąć na ograniczenie pluralizmu.

Koncentracja krzyżowa
Choć bezpośrednio udział przedsiębiorcy w rynkach niebędących dla siebie substytutami (radiofonia, telewizja, VoD, prasa, kino, reklama zewnętrzna, usługi internetowe i mobilne) nie stanowi zagrożenia dla konkurencji, znacząca pozycja jednego podmiotu (grupy kapitałowej) w różnych klasach mediów może doprowadzić do istotnego zawężenia źródeł informowania. Zapobieganie takiej sytuacji, zdaniem KRRiT, również powinno być objęte regulacją.

Przeglądy rynków
Aby regulacje takie były skuteczne, upoważniony organ kontrolny powinien dokonywać systematycznych przeglądów rynku mediów w celu ustalenia stopnia koncentracji, a także dysponować odpowiednimi kompetencjami do badania pozycji poszczególnych podmiotów (grup kapitałowych). Konstytucyjne umocowanie KRRiT oraz obecne kompetencje regulatora rynku mediów wskazują, że powinna ona pełnić taką rolę.

V. NADZÓR REGULACYJNY

Samo- i współregulacja

Samo- i współregulacja zamiast przyszłych regulacji

Realizacja przez KRRiT niektórych zadań ustawowych, zwłaszcza tych, które dotyczą nadzoru regulacyjnego nad usługami audiowizualnymi na żądanie (obecnie VoD, a w przyszłości również udostępnianie plików wideo w OTT) wymaga szczególnego podejścia. Nadzór nad nowymi usługami to w większości kontrola jakościowa treści zamieszczanych przez dostawców. Komisja Europejska w projekcie nowelizacji Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych zachęca do stosowania w tych obszarach mechanizmów samo-i współregulacyjnych.

Rola KRRiT w samo- i współregulacji
Co prawda, przepisy ustawy o radiofonii i telewizji przewidują inicjatywę KRRiT w zakresie tworzenia Kodeksów Dobrych Praktyk, nie określają jednak roli regulatora w tych przedsięwzięciach. Zdaniem KRRiT, prawa i obowiązki organu w odniesieniu do samo-i współregulacji powinny zostać doprecyzowane poprzez wskazanie realnych kompetencji do wydawania opinii i rekomendacji lub akceptacji ustaleń zawartych w Kodeksach Dobrych Praktyk, a także uprawnień związanych z monitorowaniem efektów ich działania oraz trybem rozpatrywania skarg w związku z ewentualnymi naruszeniami.

Standardy i metody badań odbioru

Ograniczenie wpływu mniejszych podmiotów na standardy i metody badań odbioru

Obowiązujące w Polsce standardy oraz metody badań widowni i audytorium ustalane są
w ramach umów pomiędzy korzystającymi z nich nadawcami a firmami prowadzącymi badania.
Z powodów rynkowych, z dyskusji na ten temat wykluczone są podmioty, które nie partycypują
w kosztach wykonywania badań. W szczególności dotyczy to audytorium i widowni programów lokalnych i regionalnych.

Rola KRRiT w procesie ustalania standardów i metod badań odbioru
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna zostać włączona w ten proces np. poprzez wydawanie zaleceń, opinii lub inicjowanie współregulacji w sprawie ustalania standardów i metod badania w celu zagwarantowania pełnej reprezentacji różnych mediów w panelu badawczym.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przywiązując dużą wagę do opinii przedstawianych przez odbiorców oraz podmioty działające na rynku mediów elektronicznych, chcąc zapewnić jawność
i przejrzystość podejmowanych działań i decyzji, przekazuje powyższe zagadnienia do konsultacji społecznych.


Stanowiska konsultacyjne prosimy kierować na adres mailowy konsultacje_strategia@krrit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: KRRiT, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje Strategia”, do 16 marca 2017 r.

Obowiązujące w KRRiT zasady postępowania konsultacyjnego dostępne są tutaj. Osoby fizyczne biorące udział w konsultacjach prosimy o wypełnienie zawartego w nich Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do uchwały KRRiT nr 329/2012).

http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawn ... ch-20.html
http://satkurier.pl/news/156569/dvb-t2- ... krrit.html

A może trzeba było założyć nowy wątek o tych konsultacjach ???

dvbtowiec
Posty: 1012
Rejestracja: 11 sierpnia 2016, o 18:14
Nadajnik - obiekt nadawczy: Chorągwica

Re: DVB-T2 / HEVC

Post autor: dvbtowiec » 15 lutego 2017, o 11:36

Tutaj są dwie kwestie najciekawsze:
wyznaczyć datę tzw. switch off (zakończenie emisji w dotychczasowym standardzie). Zdaniem KRRiT, switch off powinien nastąpić w 2022 roku, wraz z zakończeniem procesu tzw. refarmingu tj. wymiany kanałów w NTC w związku z nowym przeznaczeniem pasma 700 MHz. W kwestii ustalenia daty switch off istotne będzie stanowisko nadawców, których dotyczy konwersja;
2022 rok, to dość krótki okres od wdrożenia DVB-T w MPEG-4 i bardzo optymistyczny na przejście na nowy standard. Czy realny? Nie wiem. Modne słowo "suweren" może mieć pretensje że co chwilę następuje zmiana standardów.

MUX5 w HD - pomysł dobry, ale pytanie podstawowe, czy nadawcy będą chcieli płacić za równoległą transmisję w HD w DVB-T w standardzie, który będzie docierał do garstki widowni. Szczerze w to wątpię. Nowi gracze także mogą się obawiać zaryzykować inwestycję w takim przypadku.

Jedno jest pewne, trzeba jak najszybciej ustalić standard dla odbiorników. Rynek wypełnia się odbiornikami 4K z T2 i HEVC, pytanie czy będą one w pełni zgodne z przyjętym standardem. Dlatego tak ważne jest ustalenie wytycznych dla odbiorników już teraz, aby nowi nabywcy odbiorników, mieli pewność że kupowany sprzęt dziś, za rok, czy dwa, będzie działał jeśli 2022 rok okaże się faktycznym switch off dla MPEG4

AdamP
Posty: 1024
Rejestracja: 21 stycznia 2012, o 07:27
Odbiornik: Sony 48W705C, Sony 32HX750
Instalacja antenowa: Maximum UHF200, Vivanco TVA502
Nadajnik - obiekt nadawczy: Skrzyczne (Mux 1, 2, 3)

Re: DVB-T2 / HEVC

Post autor: AdamP » 15 lutego 2017, o 12:20

Krosnoludek pisze: Zdaniem KRRiT, aktualnie nie ma potrzeby wyznaczania terminu „wygaśnięcia” UKF, a więc istniejący nadawcy będą mogli kontynuować swoją działalność w systemie analogowym.
To mi wygląda na spory błąd. Tylko konkretny termin wyłączenia sygnału UKF zmobilizuje nadawców do przejścia na sygnał DAB+. Wątpię, aby jakikolwiek nadawca był zainteresowany stałym ponoszeniem podwójnych kosztów (sygnał UKF oraz Sygnał DAB+), okres przejściowy to "inna bajka".
Proces uruchomienia Mux 5 można by rozpocząć choćby dziś, wystarczy wszystkim zainteresowanym postawić jeden wymóg - program musi być nadawany w standardzie HD. Jeśli już obecni w NTC nadawcy będą tym zainteresowani, to pozwolić im na to ale dopuszczając również nowych nadawców.

Awatar użytkownika
JaroslawMroczkowski
Administrator
Posty: 2477
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: JaroslawMroczkowski » 15 lutego 2017, o 12:22

Komisja Europejska oczekuje zwolnienia pasma 700 MHz w państwach członkowskich do 30 czerwca 2020. W niektórych uzasadnionych przypadkach dopuszczają nieznaczne opóźnienie tego terminu. W przypadku Polski takim argumentem mogą być przedłużające się uzgodnienia z krajami ościennymi nie należącymi do EU i nie związanymi jej regulacjami. Tak więc 2022/2023 może być ostatecznym akceptowalnym terminem dla KE.
Zwróćcie też uwagę, że z trudem udało się wynegocjować przedstawicielom branży, że pasmo poniżej 700MHz będzie dostępne dla telewizji co najmniej do 2030. Niby sukces, ale to tylko kilka lat od zwolnienia 700setki. Co później, nie wiadomo. Czarny scenariusz to całe pasmo na internet i zasada kto nie ma internetu (nie płaci za dostęp do sieci) nie ogląda...

Ale nie to jest przedmiotem obecnych konsultacji. Teraz trzeba się zastanowić jak ma wyglądać telewizja naziemna po 2022 i jak dojść do tego stanu.

Planowane zmiany w ramach Drugiej Dywidendy Cyfrowej to jedyny moment, w którym można dokonać głębszych zmian technicznych. Albo teraz zmieni się sposób nadawania na bardziej optymalny i w ten sposób umożliwi dalszy rozwój albo zostawi obecne rozwiązania i "zabetonuje" rynek co najmniej do 2030, a wtedy czeka nas telewizja SD, problem z powszechnością dodatkowych usług, choćby HbbTV i to w czasie, gdy HD/UHD staną się powszechnymi rozwiązaniami (cały czas mówimy o tym co się wydarzy w okolicach 2022 i później).

Średni czas życia STB to 2-3 lata.
Średni czas życia typowego TV to około 7 lat.
Dobrze zaplanowany proces może wpisać się w cykl naturalnej wymiany odbiorników. Wtedy zmiany nie będą tak bolesne. Wymaga to jednak dobrego planowania i szybkich działań, bo czasu jest bardzo mało, a inercja rynku RTV bardzo duża (liczona w latach).


@AdamP
Na jakiej podstawie miałby zostać ustalony termin wyłączenia FM? Kto miałby zdecydować na obecnym etapie o tym terminie? Dopóki przynajmniej część nadawców nie zacznie nadawać w DAB+ trudno byłoby stworzyć takie regulacje. Nikt też nie mówi o podwójnych kosztach? Dlaczego wszyscy od razu zakładają, że to samo będzie nadawane w FM i DAB? Jeśli nadawca nadaje to samo płaci dwa razy za nadawanie tego samego programu, ale jeśli w DAB są inne treści to płaci tylko raz i to to mniej niż za nadawanie w FM.

Jeśli MUX-5 miałby być pierwszym multipleksem w nowym standardzie najpierw trzeba ustalić wszystkie szczegóły tego standardu. Nie wystarczy powiedzieć DVB-T2/HEVC. Jest dużo innych szczegóły, które powinny być ustalone, by producenci mogli dostosować produkty, a klienci mieli pewność, że za np dwa lata nie okaże się, że jednak ten TV nie odbiera prawidłowo bo jakieś drobiazgi w synale się zmieniły, a producent nie był na to gotowy.

dvbtowiec
Posty: 1012
Rejestracja: 11 sierpnia 2016, o 18:14
Nadajnik - obiekt nadawczy: Chorągwica

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: dvbtowiec » 15 lutego 2017, o 12:43

Co do zasady pełna zgoda z Panem, Panie Jarosławie.
Mam tylko jedną obawę, że Polacy nie są nauczeni tak często wymieniać sprzęt RTV.
Nie wiem czy większość odbiorników telewizyjnych będzie wymagała wymiany po 7 latach użytkowania.
To zapewne zależy od stopnia eksploatacji przez odbiorcę.
Jest dużo innych szczegóły, które powinny być ustalone, by producenci mogli dostosować produkty, a klienci mieli pewność, że za np dwa lata nie okaże się, że jednak ten TV nie odbiera prawidłowo bo jakieś drobiazgi w synale się zmieniły, a producent nie był na to gotowy.
- to jak najbardziej, te decyzje muszą zapaść szybko. Wymiana odbiorników ciągle trwa, choć już nie na tak masową skalę.

Co do DAB+ się nie wypowiadam. Nie jestem zwolennikiem radia cyfrowego, może dlatego że nie narzekam na odbiór analogowy, a i też radia mało słucham ;)

AdamP
Posty: 1024
Rejestracja: 21 stycznia 2012, o 07:27
Odbiornik: Sony 48W705C, Sony 32HX750
Instalacja antenowa: Maximum UHF200, Vivanco TVA502
Nadajnik - obiekt nadawczy: Skrzyczne (Mux 1, 2, 3)

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: AdamP » 15 lutego 2017, o 13:34

JaroslawMroczkowski pisze:Na jakiej podstawie miałby zostać ustalony termin wyłączenia FM?
Znając realia RP będzie to wyglądało tak: nie ma terminu wyłączenia FM, nie ma zainteresowania kupnem odbiorników DAB+. Kto będzie chciał nadawać w DAB+ dla garstki pasjonatów posiadających odbiorniki.

Awatar użytkownika
Krosnoludek
Posty: 1944
Rejestracja: 19 grudnia 2010, o 15:33
Odbiornik: LG 26LK330
WIWA HD-90 NEW+MC-001
OPTICUM Dekoder STB(HD N2)
Instalacja antenowa: Odbiornik cd.:
OPTICUM BLUE XS65 COMBO
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Krosno/Sucha Góra

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: Krosnoludek » 15 lutego 2017, o 14:31

JaroslawMroczkowski pisze:
Jeśli MUX-5 miałby być pierwszym multipleksem w nowym standardzie najpierw trzeba ustalić wszystkie szczegóły tego standardu. Nie wystarczy powiedzieć DVB-T2/HEVC. Jest dużo innych szczegóły, które powinny być ustalone, by producenci mogli dostosować produkty, a klienci mieli pewność, że za np dwa lata nie okaże się, że jednak ten TV nie odbiera prawidłowo bo jakieś drobiazgi w synale się zmieniły, a producent nie był na to gotowy.
Ja byłbym za wprowadzeniem w Polsce, tak jak w innych krajach certyfikacji sprzętu i sprzęt który pozytywnie go przejdzie będzie mógł otrzymać prawo do posługiwania się odpowiednią naklejką. Skończyły by się wreszcie problemy, jak mieliśmy dotychczas, że sprzedawcy sprzedawali tunery bez np. HD, DD+ i innych rzeczy, a potem są ogromne problemy np. z przejścia z fonią z MPEG2 na DD+ bo społeczeństwo ma nieodpowiednie tunery (bo nikt ich nie certyfikował).
Np. Czechy: http://satkurier.pl/news/155381/czechy- ... wideo.html

Dodatkowo zapisać w rozporządzeniu obsługę HbbTV v. 2.0

Awatar użytkownika
JaroslawMroczkowski
Administrator
Posty: 2477
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: JaroslawMroczkowski » 15 lutego 2017, o 15:27

Moim zdaniem obowiązkowa certyfikacja nic nie da poza efektem wizerunkowym: działamy, testujemy, certyfikujemy.
  1. Nie można zabronić sprzedaży urządzeń niezgodnych więc część osób kupi "najlepszy", "super dobry", itp, bez certyfikacji/naklejki, ale kilka zł tańszy.
  2. Produkt ulega wielokrotnym zmianom. Mimo tej samej nazwy często wprowadzane są drobne zmiany sprzętowe i oczywiście pojawia się nowe oprogramowanie. Nie da się certyfikować wszystkich wersji i odmian tego samego produktu.
  3. Stworzenie zakresu testów obejmującego wszystkie kombinacje wszystkich parametrów, by sprawdzić czy ich nietypowa kombinacja może powodować problem w odbiorniku graniczy z cudem.
  4. Testy nie będą za darmo, wpłynie to na cenę odbiorników i wyeliminuje najtańsze, choć nie koniecznie złe produkty.
  5. Przedłuży i skomplikuje się też czas wprowadzania produktu na rynek.
  6. Na rynek trafiło kilkaset modeli odbiorników DVB-T. Zakładając podobną sytuację w T2, w początkowym okresie może pojawić się długa kolejka chętnych na testy. Próba certyfikowania kilkudziesięciu modeli w tym samym czasie na pewno spowoduje opóźnienia.
Znacznie efektywniejsze wydaje się wprowadzenie dobrowolnych testów w certyfikowanych jednostkach badawczych, obowiązku informowania klienta próbie zakupu produktu niezgodnego z krajowymi wymaganiami, a następnie pełnej weryfikacji (wyrywkowo, produkty z sieci handlowych) i drakońskich kar za deklarowanie zgodności, gdy produkt nie spełnia wymagań. Wtedy weryfikacji podlega nie tylko egzemplarz testowy, spreparowany na potrzeby testów, ale wszystkie oferowane na rynku nie zależnie od ich wersji sprzętowej i programowej.

Kto będzie chciał oszukiwać i tak coś wymyśli by obejść regulacje. Jedyna nadzieja w późniejszej weryfikacji i dotkliwych konsekwencjach. Producent/importer który, będzie chciał sprawdzić produkt, zrobi to albo sam np. we własnym albo międzynarodowym laboratorium, posiłkując się sygnałem z MUX-5 (o ile zostanie uruchomiony w docelowym standardzie) albo odda produkt do sprawdzenia we wskazanej jednostce badawczej.

Awatar użytkownika
SAT-COM
Posty: 407
Rejestracja: 8 lipca 2011, o 01:46
Odbiornik: Ferguson Ariva 120 Combo
Instalacja antenowa: Obecnie testowane ATX-91 VHF 5 elementowa + miernik DIGISAT PCM-1200
Nadajnik - obiekt nadawczy: Dolnośl.+Czechy+Sachsen

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: SAT-COM » 27 lutego 2017, o 14:08

Mux 5 a co z pozostałymi już działającymi ! :?:

Po zwolnieniu pasma 700 Mhz zakres TV zmniejszy się o kanały 49-60.

Dlatego zastanawiam się co się stanie z MUX1 - MUX4.
Czy nastąpi konsolidacja czy zostaną rozpisane nowe konkursy :?

Awatar użytkownika
Krosnoludek
Posty: 1944
Rejestracja: 19 grudnia 2010, o 15:33
Odbiornik: LG 26LK330
WIWA HD-90 NEW+MC-001
OPTICUM Dekoder STB(HD N2)
Instalacja antenowa: Odbiornik cd.:
OPTICUM BLUE XS65 COMBO
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Krosno/Sucha Góra

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: Krosnoludek » 27 lutego 2017, o 14:21

Ktoś kiedyś tu na forum pisał, że dostał od UKE odpowiedź, że po zwolnieniu pasma 700 Mhz nadal wszystkie muxy będą utrzymane po ich przeorganizowaniu łącznie z nowymi MUX-5 i MUX-6.
Może Pan Jarosław wypowiedziałby się, czy to możliwe po zabraniu pasma 700 utrzymanie wszystkich muxów 1-6 ?

O tunery z DVB-T2 HEVC bądźcie spokojni, już teraz są niedrogie: http://univision24.pl/pl/p/TUNER-TERRA-Plus-H.265/486

Awatar użytkownika
SAT-COM
Posty: 407
Rejestracja: 8 lipca 2011, o 01:46
Odbiornik: Ferguson Ariva 120 Combo
Instalacja antenowa: Obecnie testowane ATX-91 VHF 5 elementowa + miernik DIGISAT PCM-1200
Nadajnik - obiekt nadawczy: Dolnośl.+Czechy+Sachsen

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: SAT-COM » 28 lutego 2017, o 01:11

Na szybko policzyłem, że obecnie nadajniki pracujące na kanałach 49-60 stanowią ok. 20% całego pasma UHF ;)
Nie jest to miarodajne, ponieważ najwięcej jest nadajników MUX 3 głównie na niskich kanałach.

Awatar użytkownika
Robertus
Posty: 181
Rejestracja: 12 maja 2012, o 13:43

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: Robertus » 28 lutego 2017, o 17:37

Rozkład kanałów, z podziałem na podpasma, dla poszczególnych multipleksów jest następujący:
MUX1 - 34 obszary rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 21-48 oraz 10 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 49-60,
MUX2 - 35 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 21-48 oraz 9 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 49-60,
MUX3 - 31 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 21-48 oraz 7 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 49-60,
MUX4 - 39 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 21-48 oraz 5 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 49-60,
MUX5 - 35 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 21-48 oraz 9 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 49-60,
MUX6 - 12 obszarów rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 21-48 oraz 32 obszary rezerwacji częstotliwości z kanałami w zakresie 49-60.
Zatem, najmniej obszarów z kanałami z tzw. drugiej dywidendy cyfrowej ma obecna aranżacja MUX4.

Awatar użytkownika
DVB-T(2) INQUIRING
Posty: 894
Rejestracja: 9 maja 2013, o 15:34

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: DVB-T(2) INQUIRING » 28 lutego 2017, o 17:58

Tak jak Krasnoludek napisał - już nawet teraz dekodery DVB-T2(HEVC) są prawie w cenie dekoderów DVB-T, ale bodajże samo powiedzenie HEVC nic nie znaczy. Trzeba więcej parametrów, szczegółow znać i dlatego Ministerstwo Cyfryzacji powinno wydać konkretną specyfikację[Co miejmy nadzieję nastąpi jak najszybciej po konulstacjach z KRRiT oraz UKE].
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co do utrzymania wszystkich MUXów w paśmie, które nie będzie zagrożone do 2030 roku to z tego co wiem to:

"[...]zgodnie z propozycją Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej
z 11 stycznia br., administracje krajowe zostały zobowiązane do przygotowania
i opublikowania nie później niż do 30 czerwca 2018 tzw. krajowych map drogowych
(national roadmap) w zakresie wykorzystania częstotliwości z zakresów 700 MHz.
Dokument ten ma uwzględniać informacje związane m.in. ze zmianą zagospodarowania
zakresu częstotliwości, ewentualnej zmiany standardu nadawania (np. DVB-T2/HEVC),
jak i spodziewanej daty udostępnienia zakresu pasma 700 MHz na potrzeby służby ruchomej..."

"[...] Analiza możliwości przeniesienia
istniejącej emisji multipleksów DVB-T MUX1-MUX4 z zakresu 470-790 MHz do 470-694 MHz
potwierdziła techniczną wykonalność takiego rozwiązania bez zmiany standardu nadawania
pod warunkiem ukończenia koordynacji międzynarodowej wszystkich dodatkowych
obszarów rezerwacji, uzupełniających brakujące kanały w związku ze zmianą przeznaczenia
pasma 700 MHz. Tym samym przeznaczenie zakresu 694-790 MHz na potrzeby IMT/LTE
nie spowoduje zmiany obrysów obszarów wykorzystania częstotliwości w czterech obecnie
funkcjonujących sieciach dla MUX. Oznacza to, że naziemna telewizja cyfrowa nadal będzie
rozwijana i chroniona - zgodnie z propozycją Decyzji do co najmniej 2030 roku –
w przewidzianych zakresach tj. 470 – 694 MHz. Natomiast w przypadku decyzji
o uruchomieniu MUX-5 i ewentualnie MUX-6 nie będzie możliwości przeniesienia ich emisji
do zakresu 470-694 MHz bez zmiany techniki nadawczej na DVB-T2..."

Informacja z 6 lutego, czyli z przed wydania pod opinię konsultacji strategii KRRiT na najbliższe lata.

"Analiza możliwości przeniesienia
istniejącej emisji multipleksów DVB-T MUX1-MUX4 z zakresu 470-790 MHz do 470-694 MHz
potwierdziła techniczną wykonalność takiego rozwiązania bez zmiany standardu nadawania"

- A po zmianie standardu dla MUXów 1 - 4 i utworzeniu MUX-5 oraz MUX-6 w DVB-T2(HEVC) będą mogły polecieć wszystkie obecne kanały w HD lub nawet w 4K jakiś jeżeli znajdzie się miejsce. Rozmawiamy kilka lat do przodu, więc HD raczej będzie już standardem. Dlatego uważam, że KRRiT dobrze "maluje" przyszłość NTC.

Awatar użytkownika
JaroslawMroczkowski
Administrator
Posty: 2477
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: JaroslawMroczkowski » 28 lutego 2017, o 18:08

Niech przemówią eksperci z Instytutu Łączności.
Raport przygotowany dla Ministerstwa Cyfryzacji :arrow: Ekspertyza dotycząca wpływu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz

Strona 107
W wariancie 3 zakłada się uruchomienie MUX5 do roku 2020, a w związku ze zmianą przeznaczenia pasma 700MHz wszystkie emisje MUX1-MUX5 przeniesione są do standardu DVB-T2 zapewniając możliwość transmisji wszystkich 5 multipleksów w technice DVB-T2 oraz zwiększenie ich przepływności bitowej we wszystkich multipleksach, powiększając znacznie dostępną przestrzeń dla nowych programów i/lub zwiększenia ich jakości z SD do HD/UHD. W tym wariancie zakłada się 48 stacji niekodowanych HD na MUX1-MUX3 oraz MUX5 oraz dodatkowe 12 stacji HD na MUX4 (po 12 stacji w standardzie na MUX).

Wariant 3 jest wariantem najbardziej rozwojowym dla telewizji naziemnej, pozwala na uzyskanie nowych programów, zmianę jakości z SD na HD oraz emisję przyszłych programów UHD. Wariant wymaga zmiany planów kanałowych MUX1-MUX5 oraz budowy sieci jednoczęstotliwościowych SFN o rozległych obszarach działania. Oznacza to pewne komplikacje w budowie sieci (modyfikacje charakterystyk anten, uzupełnianie o dodatkowe obiekty), które jednak możliwe są do realizacji ale odznaczają się nieco wyższym kosztem niż w Wariancie 2.

Awatar użytkownika
Drekan
Posty: 1065
Rejestracja: 12 stycznia 2010, o 13:15
Odbiornik: Samsung 32C650
Instalacja antenowa: ATX 55, antena siatkowa z SWA-49 w polaryzacji wertykalnej
Nadajnik - obiekt nadawczy: Skrzyczne, Ostrawa, Čadca

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: Drekan » 28 lutego 2017, o 18:12

Dla chcącego nic trudnego.

Czesi rozplanowali 6 ogólnokrajowych multipleksów DVB-T2 HEVC, w paśmie UHF, po odebraniu pasma 700 MHz.
Większość już skoordynowano i po zakończeniu okresu równoległej emisji obecnych multipleksów + trzech przejściowych multipleksów DVB-T2, nadal telewizja naziemna będzie miała do dyspozycji 6 ogólnokrajowych pokryć, ale zapewne już zabraknie miejsca dla lokalnych nadawców w paśmie UHF.

Na tym zatrzyma się dalszy rozwój telewizji naziemnej, bo jak na razie nic nie słychać o następcy technologi DVB-T2, a i kodek HEVC nie doczekał się jeszcze, swojej nowszej wersji. Jak pojawią się wydajniejsze standardy emisji, to i tak dojdzie konieczność sprawdzenia tych standardów, w trwających wiele miesięcy testach. Okazuje się, że wyraźną korzyść, daje dopiero przeskoczenie jednej technologii, więc przez dłuższy czas, nic się nie zmieni w NTC.

Awatar użytkownika
blockbuster
Posty: 1052
Rejestracja: 1 stycznia 2011, o 20:58
Miejscowość: okolice Radomska
Odbiornik: LG UK6300
Instalacja antenowa: ATX-91, wzmacniacz AWS-141ST
Nadajnik - obiekt nadawczy: Wręczyca, Kamieńsk, Kosztowy, Lysá Hora

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: blockbuster » 28 lutego 2017, o 20:15

Drekan pisze: Czesi rozplanowali 6 ogólnokrajowych multipleksów DVB-T2 HEVC, w paśmie UHF, po odebraniu pasma 700 MHz.
Większość już skoordynowano i po zakończeniu okresu równoległej emisji obecnych multipleksów + trzech przejściowych multipleksów DVB-T2, nadal telewizja naziemna będzie miała do dyspozycji 6 ogólnokrajowych pokryć, ale zapewne już zabraknie miejsca dla lokalnych nadawców w paśmie UHF.
Dokładnie tak. Czesi wykorzystali fakt, że mieli w obszarze przygranicznym kilka niezagospodarowanych do tej pory kanałów poniżej k49 z przydziału GE-06 ( i nie tylko) i szybko je skoordynowali pod DVB-T2.
Ciekawe kiedy nasz UKE się obudzi i zauważy, że akurat na południu Polski sporo obecnie wydanych
rezerwacji jest powyżej k 49?

Awatar użytkownika
Krosnoludek
Posty: 1944
Rejestracja: 19 grudnia 2010, o 15:33
Odbiornik: LG 26LK330
WIWA HD-90 NEW+MC-001
OPTICUM Dekoder STB(HD N2)
Instalacja antenowa: Odbiornik cd.:
OPTICUM BLUE XS65 COMBO
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Krosno/Sucha Góra

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: Krosnoludek » 28 lutego 2017, o 22:52

Odnośnie MUX-6:
Prawdopodobieństwo skoordynowania częstotliwości dla pełnego ogólnopolskiego proponowanego MUX6 (L6) w paśmie 470-694 MHz jest małe, stąd można założyć, że kanały te będą mogły stanowić wsparcie dla programów lokalnych, regionalnych lub pan-regionalnych, ale nie pozwolą raczej na stworzenie ogólnopolskiej sieci multipleksu MUX6. Stąd we wszystkich wariantach zakładane jest co najwyżej współistnienie 5 ogólnopolskich multipleksów po przeznaczeniu pasma 700 MHz na potrzeby operatorów komórkowych.
Widać, położyli lagę na MUX-6, i go nie będzie, i Polska w sumie straci jeden ogólnopolski MUX po zabraniu pasma 700 Mhz na LTE, a mieliśmy nic na tym nie stracić :x


Docelowy Plan sieci MUX1-6:
Obrazek
źródło: http://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/ ... a-pdf.html
Ostatnio zmieniony 1 marca 2017, o 00:08 przez Krosnoludek, łącznie zmieniany 3 razy.

Kolor
Posty: 451
Rejestracja: 10 grudnia 2014, o 19:21
Odbiornik: Samsung F5500
Viva HD90mc
THD1000
Instalacja antenowa: Pabianice - kablówka i azart - mux1-3 i 8
Justynów - siatka+sym - mux1-3 i 8
Nadajnik - obiekt nadawczy: MUX 1-3 Łódź komin EC, MUX 8 Zygry

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: Kolor » 28 lutego 2017, o 23:35

No ja z tego powodu płakać nie będę. Są narzekania na powtórki, na ogólną biedę programową, nic innego w takim muxie by nie było. Uważam, że w Polsce nie ma tylu instytucji, które byłoby stać na zrobienie czegokolwiek więcej a tym bardziej coś interesującego. Stratę poniesie niedoszły operator.
Wariant 3 jest wariantem najbardziej rozwojowym dla telewizji naziemnej, pozwala na uzyskanie nowych programów, zmianę jakości z SD na HD oraz emisję przyszłych programów UHD. Wariant wymaga zmiany planów kanałowych MUX1-MUX5 oraz budowy sieci jedno częstotliwościowych SFN o rozległych obszarach działania. Oznacza to pewne komplikacje w budowie sieci (modyfikacje charakterystyk anten, uzupełnianie o dodatkowe obiekty), które jednak możliwe są do realizacji ale odznaczają się nieco wyższym kosztem niż w Wariancie 2.
Panie Jarosławie, tu nasuwa się pytanie: czy po doświadczeniach z mux3 z grudnia 2016, nie uważa Pan, że taka rozległa sieć SFN nie sprawdzi się w praktyce? To mi przypomina upychanie 8 slotów w jednym muxie, w tym dwa niby HD. Takie dopychanie szafy kolanem, aby więcej schować.

Awatar użytkownika
JaroslawMroczkowski
Administrator
Posty: 2477
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: JaroslawMroczkowski » 1 marca 2017, o 00:11

Wszystko zależy od tego jak te SFNy zostaną zaprojektowane.
W Hiszpanii są sieci jednoczęstotliwościowe na obszarze całego kraju, jeden mux = jedna częstotliwość i wszystko działa.
To właśnie Instytut Łączności robi w wielu przypadkach plany sieci dla polskiej administracji. Skoro twierdzą, że się da, to nie mam podstaw przypuszczać, że jest inaczej.

dvbtowiec
Posty: 1012
Rejestracja: 11 sierpnia 2016, o 18:14
Nadajnik - obiekt nadawczy: Chorągwica

Re: Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych

Post autor: dvbtowiec » 1 marca 2017, o 08:57

@Kolor Tu nie chodzi o mnożenie kanałów, ale na podnoszenie ich jakości.
Podejrzewam że po przejściu na HEVC wszystkie kanały będą nadawać w HD, a niektóre mogłyby nawet w 4k - sprzęt do tego odpowiedni będzie po stronie odbiorcy, bo to już dziś powszechna technologia w sprzedawanych odbiornikach.
Strata jednego MUX'a może oznaczać że w przyszłości będzie mniej możliwości rozwoju do wyższej rozdzielczości.

Odpowiedz